Viešieji pirkimai

At-6 tipinė forma,

patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4 (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015  m. liepos 14 d. įsakymo  Nr. 1S-115 redakcija)

(At-6 tipinė forma)

 

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

Asociacija, Duomenys kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Alytaus filiale, įmonės kodas 304127368.

A. s. LT13 7044 0600 0809 1798, SEB bankas

(įstaigos duomenys)

Viešųjų pirkimų tarnybai

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PIRKIMŲ, NURODYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE, ATASKAITA

2016  m. gruodžio 31 d. Nr. 1

I.  ATASKAITINIAI KALENDORINIAI METAI

2016

 

  1. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
Kodas ir pavadinimas: 304127368   Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“

 

Pavadinimo patikslinimas:  
       
Adresas: Alytaus r. sav. Venciūnų k. Alyvų g. 28
       
Telefonas: 8 616 75128 Faksas:  
       
El. pašto adresas: n.sutova@gmail.com
       
Interneto svetainės adresas: www.centrastolerancija.lt
       
Kita informacija: Teisinė forma – asociacija.
       

Perkančiosios organizacijos tipo kodas:

 

4

  Viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas

 

III. MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI

 

  1. Mažos vertės pirkimų bendra visų sudarytų sutarčių vertė ir pirkimų skaičius

 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė  (Eur) Bendras pirkimų skaičius
Prekės 1242,00 7
Paslaugos 192,00 3
Darbai *

 

Iš viso 1434,00 10

 

  1. Į 1 lentelėje nurodytą vertę ir skaičių patenkantys pirkimai:
Pirkimo objekto rūšis Rodiklis Pirkimai, atlikti Centrinės viešų-jų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (elektroniniai pirkimai) Pirkimai, susiję su projektu ir/arba programa,

finansuojama Europos Sąjungos lėšomis

Inovatyvūs pirkimai Pirkimai, kuriuose buvo taikomi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu nustatyti aplinkos apsaugos minimalūs kriterijai Prekių, kurioms buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, nurodyti Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtintame sąraše, pirkimai arba paslaugų pirkimai, kai jų teikimui buvo įsigyta nauja prekė, nurodyta minėtame sąraše  

Kelių transporto priemonių pirkimai, kuriuose buvo taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu patvirtintame apraše

 

Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi

 

Pirkimai, kurie buvo vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalimi

Prekės Sudarytų sutarčių vertė (Eur)  

 

 
Paslau-gos Sudarytų sutarčių vertė (Eur)      
Darbai Sudarytų sutarčių vertė (Eur)  
Prekės Atliktų pirkimų skaičius  
Paslau-gos Atliktų pirkimų skaičius      
Darbai Atliktų pirkimų skaičius  

 

IV. SUPAPRASTINTI PIRKIMAI

  1. Supaprastinti pirkimai pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus (įskaitant ir mažos vertės pirkimus)
Pirkimo objekto rūšis Bendra sutarčių, sudarytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsniu, vertė (Eur) Procentai nuo bendros supaprastintų pirkimų sudarytų sutarčių vertės
Prekės
Paslaugos
Darbai

 

Iš viso    

 

  1. Supaprastinti pirkimai, atlikti, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 5 dalimi, išskyrus mažos vertės pirkimus (Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų užsienyje ir Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė supaprastinti pirkimai, vykdomi apklausos būdu)
Pirkimo objekto rūšis Bendra pirkimų, atliktų apklausos būdu, sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius
Prekės
Paslaugos
Darbai

 

Iš viso    

 

  1. Supaprastinti pirkimai, nurodyti Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje, išskyrus mažos vertės pirkimus (literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugų, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugų supaprastinti pirkimai)

 

Pirkimo objekto rūšis Bendra sudarytų sutarčių vertė (Eur) Bendras pirkimų skaičius
Paslaugos

V. PIRKIMAI PAGAL PRELIMINARIąSIAS SUTARTIS

Eil. Nr. Preliminarioji sutartis Pagrindinės pirkimo sutartys
Pirkimo numeris Sutarties sudarymo data Tiekėjo pavadinimas Pavadinimo patikslinimas Sudarytų pirkimo sutarčių skaičius Bendra vertė (Eur)
+

Grupė

 

Iš viso

 

  1. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 5 DALYJE NURODYTI PIRKIMAI

 

Eil. Nr. Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto pavadinimas Perkančiosios organizacijos kontroliuojamo subjekto

pavadinimo patikslinimas

Pirkimo objekto pavadinimas Sutarties sudarymo data Numatoma sutarties įvykdymo data Bendra sudarytos sutarties vertė (Eur)
+

Grupė

Iš viso

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

 

VIII. Asmuo, atsakingas už ataskaitos pildymą

 

Pareigų pavadinimas Direktorė

 

Vardas, pavardė Nina Šutova

 

Telefonas 8 616 75128

 

Elektroninio pašto adresas n.sutova@gmail.com

 

Alytaus neformaliojo švietimo centro

„Tolerancija“ direktorė                                                                                      Nina Šutova

(perkančiosios organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

 

Skelbta Be kategorijos